Osano Basis Afbeelding

Basisgemeentesuite

Infrastructurele componenten in het hart van de informatievoorziening.

Hét platform voor rationalisatie van de gegevenshuishouding. Conform GEMMA architectuur en referentiecomponenten. Fundament voor een open, efficiënte ICT infrastructuur.
 
De Basisgemeente Suite is een verzameling infrastructuurcomponenten die gefaseerd geïmplementeerd kunnen worden tot een geïntegreerd geheel waarop elke taakspecifieke toepassing rechtstreeks kan aansluiten. De componenten werken met de standaarden StUF-BG 2.04, StUF-BG 3.10, StUF-ZKN 3.10, StUF-WOZ 03.12, RSGB, RGBZ, ZTC en Digikoppeling. De componenten kunnen met web services worden aangeroepen. Naar wens kunnen sectormodellen worden toegevoegd, bijvoorbeeld een versie van het sectormodel eFormulieren.

Algemene kenmerken Basisgemeente Suite
 • Uniforme gebruikersinterface met uitgebreide online help
 • Beveiliging web services door middel van certificaten
 • Uitgebreide mogelijkheden voor data autorisatie in de web services en de gebruikersinterface
 • Beschrijving databases en web services beschikbaar voor de eigen organisatie en derden
 • Mogelijkheid tot het verkrijgen van broncode en daardoor geen lock-in risico
 • Draait op open source componenten en databases (geen licentiekosten) en ook op Oracle
 • Onderliggende generatortechnologie maakt snel en kostenefficiënt inspelen op nieuwe ontwikkelingen mogelijk
De Basisgemeente Suite componenten - Functionele en gebruikskenmerken
 • ​Gegevensmagazijn RSGB 2.0

  Implementeert het volledige RSGB (sectormodel bg0310) van VNG/KING voor de actuele gegevens met uitzondering van de BGT objecttypen Inrichtingselement, Kunstwerkdeel, Spoorbaandeel, Terreindeel, Waterdeel en Wegdeel.

  De functionaliteit is verdeeld in vijf thema's:
  • BAG met de objecttypen Gemeente, Wijk, Buurt, Woonplaats, Gemeentelijke openbare ruimte, Openbare ruimte, Adresseerbare objectaanduiding, Pand, Terrein/Gebouwd object
  • BRP met de objecttypen Natuurlijk persoon, Huishouden, Academische titel, Land, Nationaliteit, Reisdocument, Reisdocumentsoort en Verblijfstitel. Het thema Natuurlijke personen is afhankelijk van het thema BAG.
  • NHR met de objecttypen Niet-natuurlijke persoon, Maatschappelijke activiteit, Vestiging en Functionaris. Het thema Niet-natuurlijke personen is afhankelijk van de thema's BAG en Natuurlijke personen.
  • BRK met de objecttypen Kadastraal object, Zakelijk recht, Kadastraal object aantekening, Zakelijk recht aantekening, Aard recht verkort en Aard verkregen recht. Het thema BRK is afhankelijk van de drie voorgaande thema's.
  • WOZ met de objecttypen WOZ-object, WOZ-waarde en WOZ-deelobject. Het thema WOZ is afhankelijk van alle voorgaande thema's.

  De functionaliteit per thema bestaat uit drie componenten:
  • Een voedingscomponent voor het verwerken van bg0310 StUF-kennisgevingen in de database;
  • Een vraag/antwoord component voor het door middel van een web service  beantwoorden van synchrone bg0204 en bg0310 StUF-vraagberichten;
  • Een gebruikersinterface waarmee gebruikers de gegevens kunnen raadplegen. De gebruikersinterface biedt de mogelijkheid om via de in het sectormodel bg0310 gedefinieerde sorteringen objecten in een lijst te tonen en vervolgens van een geselecteerd object de details en de relaties te bekijken. 
 • Gegevensmagazijn RGBZ

  Het Gegevensmagazijn RGBZ (sectormodel zkn0310) implementeert alle objecttypen uit het RGBZ en is nauw geïntegreerd met het Gegevensmagazijn RSGB. Basisgegevens worden niet opgeslagen in het Gegevensmagazijn RGBZ, maar er wordt verwezen naar het Gegevensmagazijn RSGB. Deze combinatie maakt het eenvoudig mogelijk om alle zaken te vinden die betrekking hebben op een verblijfsobject of op een bedrijf.

  Net zoals het Gegevensmagazijn RSGB 2.0 bestaat de functionaliteit uit componenten voor de voeding met kennisgevingen, het bevragen via een web service en het raadplegen van de gegevens in een gebruikersinterface. Het Gegevensmagazijn RGBZ is afhankelijk van de componenten BAG, BRP en NHR uit het Gegevensmagazijn RSGB 2.0

 • De Berichtenbuffer (Gemeentelijke Service Bus)

  De Berichtenbuffer biedt kant-en-klare functionaliteit voor:
  • Het beheren van berichten in de buffer
  • Het configureren van verzend-, ontvangst- en verwerkingsprocessen voor applicaties
  • Het kunnen schrijven naar en het lezen uit StUF-berichtenbestanden
  • Het handmatig starten, stoppen en monitoren van processen voor het verzenden en verwerken van StUF-berichten
  • Het configureren van het schrijven naar een bestand en het lezen van een berichtenbestand
  • Het starten van de berichtverzending met behulp van een triggerbericht
  • Het plannen en (automatisch) starten van de diverse processen inclusief monitoring van lopende processen en een logging van de resultaten van een beëindigde processen
  • Binnen de taakplanner kunnen eenvoudig eigen processen worden gedefinieerd met de laagdrempelige uniforme OSANO gebruikersinterface


  De Berichtenbuffer bevat een verwerker die asynchrone berichten in de buffer omzet naar synchrone berichten en deze aanbiedt op de web service van een applicatie voor het verwerken van synchrone berichten. Een applicatie die de verwerking van de synchrone variant van de asynchrone berichten implementeert, heeft op deze manier geen eigen berichtenbuffer meer nodig.

 • Berichtdistributie

  Berichtdistributie bestaat uit twee componenten:

  1. Opteller
   De Opteller is verantwoordelijk voor het samenvoegen van gegevens afkomstig uit verschillende bronnen. Dit is in het bijzonder van belang voor de gegevens van personen, bedrijven en gebouwen en adressen, omdat deze van oudsher onafhankelijk van elkaar worden geregistreerd in verschillende systemen. Dit samenvoegen van gegevens begint met het vaststellen of een aangeboden object niet al eerder is geleverd is door een andere leverancier of zelfs door de leverancier van het object zelf. Hiervoor zijn geavanceerde matchingalgoritmen nodig. Wanneer een object al eerder is geleverd, dan moet vastgesteld worden welke leverancier de waarde van de diverse elementen mag bepalen. Dit wordt gedaan met behulp van leverregels.
  2. Vermenigvuldiger
   De vermenigvuldiger is verantwoordelijk voor het distribueren van berichten. Deze berichten kunnen afkomstig zijn van Berichtdistributie Opteller (in dat geval is het vermenigvuldigen onderdeel van het verwerkingsproces van de Opteller) of van andere applicaties die berichten aanbieden aan de Berichtenbuffer. Het vermenigvuldigen houdt in het maken van een voor elke geïnteresseerde afnemer op maat gesneden bericht en het wegschrijven ervan in de Berichtenbuffer

  De processen voor het optellen en vermenigvuldigen van berichten kunnen worden geconfigureerd in de taakplanner binnen de Berichtenbuffer.

  Kenmerken Berichtdistributie Opteller:
  • Ondersteuning van asynchrone kennisgevingen voor alle objecttypen in de ondersteunde sectormodellen (in elk geval bg0310 en zkn0310)
  • Autorisatie op veldniveau door middel van leverregels: Per gegevenselement wordt een hiërarchie van leveranciers gedefinieerd. De waarde van de leverancier die het hoogste in de hiërarchie staat, wordt vastgelegd in het gegevensmagazijn en geleverd aan afnemers.
  • Melding aan leveranciers van afwijkende en gewijzigde waarden in informatieve of verplicht over te nemen kennisgevingen (instelbaar op elementniveau in de leverregels). De instelling in de leverregels gaat voor geleverde gegevens boven de instellingen in de verstrekkingsregels (zie hieronder).
  • Geavanceerde functionaliteit voor het matchen van objecten.
  • Functionaliteit voor het signaleren van dubbele objecten en het ontdubbelen ervan.
  Kenmerken Berichtdistributie Vermenigvuldiger:
  • Ondersteuning van asynchrone kennisgevingen en synchronisatieberichten voor alle objecttypen in de ondersteunde sectormodellen (in elk geval bg0310 en zkn0310);
  • Doorsturen (vermenigvuldigen) berichten naar afnemers op basis van verstrekkingsregels:
  1. Ieder bericht van een bepaald type afkomstig van een bepaalde applicatie (routering);

  2. Op basis van afnemerindicaties (objectspecifieke routering);

  3. Op basis van op maat gemaakte verstrekkingsplugins (routering op basis van specifieke regels).

  • Verstrekkingsregels kunnen specifiek gemaakt worden voor bepaalde eventueel overlappende deelverzamelingen (bijv. voor de zaken van een bepaalde set zaaktypen)
  • Doorsturen waarden afhankelijk hiërarchie leverancier, zodat bijv. alleen waarden uit een basisregistratie worden doorgestuurd (alleen mogelijk in combinatie met de component Berichtdistributie leveren)

  • Autorisatie op veldniveau in de doorgestuurde berichten met behulp van de component user- en autorisatiemanagement

  • Plaatsen en verwijderen afnemerindicaties:
  1. plaatsen en verwijderen in de gebruikersinterface via selecties en op het niveau van individuele objecten
  2. plaatsen en verwijderen met informatieve toevoegkennisgevingen;
  3. plaatsen met vraag/antwoordberichten

 • User-en autorisatiemanagement

  User-en autorisatiemanagement biedt functionaliteit voor:
  • het definiëren en onderhouden van gebruikers met de mogelijkheid om een te resetten wachtwoord naar een gebruiker te mailen
  • het definiëren van applicaties en connecties (deze functionaliteit is ook aanwezig in de Berichtenbuffer);
  • het definiëren van de ondersteunde entiteitberichttypen en functieberichttypen voor de verschillende sectormodellen (deze functionaliteit is ook aanwezig in de berichtenbuffer);
  • het definiëren van userrollen en applicatierollen ten behoeve van data-autorisatie. Per rol kan gespecificeerd worden wat zo'n rol mag met de gegevenselementen uit de ondersteunde sectormodellen;
  • protocollering van persoonsgegevens: bij een verstrekking van persoonsgegevens wordt geregistreerd wanneer en aan wie (gebruiker of applicatie) de persoonsgegevens verstrekt zijn in de vorm van het vraag-en antwoordbericht.
 • Basisregistratieconverter BAG

  De Basisregistratieconverter BAG vertaalt van de LV BAG verkregen bestanden voor een initiële vulling of mutaties, naar bg0310-kennisgevingen en schrijft deze weg in de Berichtenbuffer. Verwerkingsprocessen worden gestart vanuit de taakplanner binnen de Berichtenbuffer.

 • Basisregistratieconverter BRK

  De Basisregistratieconverter BRK-levering  vertaalt van de BRK verkregen bestanden voor een initiële vulling of mutaties, naar bg0310-kennisgevingen. Er is functionaliteit voor het geautomatiseerd ophalen van de mutatiebestanden bij de BRK. Deze bestanden worden opgeslagen in een tabel en de status van de bestanden kan in de gebruikersinterface worden geraadpleegd.

  In de taakplanner kunnen de processen voor het inlezen van bestanden in tabel met bestanden en voor het verwerken van een stand of mutaties worden geconfigureerd en kan de verwerking gemonitord worden.

 • Basisregistratieconverter NHR

  De Basisregistratieconverter NHR haalt met behulp van de NHR Dataservice Inschrijvingen op voor de kvk-nummers binnen het Gegevensmagazijn Basisgegevens. De opgehaalde gegevens worden vergeleken met de gegevens in het gegevensmagazijn. In geval van verschillen wordt een mutaties weggeschreven in de Berichtenbuffer voor het gegevensmagazijn en zo nodig ook voor andere afnemers.

  In de taakplanner kan het proces voor het ophalen van Inschrijvingen worden geconfigureerd. Er kan bijvoorbeeld voor gekozen worden om per taak een bepaald aantal inschrijvingen op te halen, zodat na bijvoorbeeld een maand alle inschrijvingen zijn opgehaald en bijgewerkt.

 • Technische omgeving

  Alle hierboven genoemde Basisgemeentesuite componenten zijn in Java ontwikkeld en draaien binnen een Tomcat 7 servlet container met Java 1.8 op Windows of Linux. Hiernaast is een databaseserver vereist met als database MySql 5.x of PostgreSQL 9 of Oracle10 of Oracle11.